[ Home page | Previous page ]

Nepal 2008 - Annapurna Base Camp Trek (58 Fotek)

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008
Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008
Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008
 
Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008
Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008
Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008
 
Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008
Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008
Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008

Tadapani - Sinuwa - 7.10.2008
 
Sinuwa - Deurali - 8.10.2008

Sinuwa - Deurali - 8.10.2008
Sinuwa - Deurali - 8.10.2008

Sinuwa - Deurali - 8.10.2008
Sinuwa - Deurali - 8.10.2008

Sinuwa - Deurali - 8.10.2008
 
Sinuwa - Deurali - 8.10.2008

Sinuwa - Deurali - 8.10.2008
Sinuwa - Deurali - 8.10.2008

Sinuwa - Deurali - 8.10.2008
Sinuwa - Deurali - 8.10.2008

Sinuwa - Deurali - 8.10.2008
 
Sinuwa - Deurali - 8.10.2008

Sinuwa - Deurali - 8.10.2008
Sinuwa - Deurali - 8.10.2008

Sinuwa - Deurali - 8.10.2008
Sinuwa - Deurali - 8.10.2008

Sinuwa - Deurali - 8.10.2008
 
Machhapuchre Base Camp :-) - 9.10.2008

Machhapuchre Base Camp :-) - 9.10.2008
Deurali - A.B.C. - 9.10.2008

Deurali - A.B.C. - 9.10.2008
Deurali - A.B.C. - 9.10.2008

Deurali - A.B.C. - 9.10.2008
 
Deurali - A.B.C. - 9.10.2008

Deurali - A.B.C. - 9.10.2008
Deurali - A.B.C. - 9.10.2008

Deurali - A.B.C. - 9.10.2008
Annapurna Base Camp - 9.10.2008

Annapurna Base Camp - 9.10.2008
 
Annapurna Base Camp - 9.10.2008

Annapurna Base Camp - 9.10.2008
Annapurna Base Camp - 9.10.2008

Annapurna Base Camp - 9.10.2008
Annapurna I - morning 10.10.2008

Annapurna I - morning 10.10.2008
 
A.B.C. with Machhapuchre in the back - morning 10.10.2008

A.B.C. with Machhapuchre in the back - morning 10.10.2008
Annapurna South - morning 10.10.2008

Annapurna South - morning 10.10.2008
Annapurna South - morning 10.10.2008

Annapurna South - morning 10.10.2008
 
Annapurna I - morning 10.10.2008

Annapurna I - morning 10.10.2008
Annapurna I - morning 10.10.2008

Annapurna I - morning 10.10.2008
Morning in A.B.C. - 10.10.2008

Morning in A.B.C. - 10.10.2008
 
Annapurna South - morning 10.10.2008

Annapurna South - morning 10.10.2008
Morning in A.B.C. - 10.10.2008

Morning in A.B.C. - 10.10.2008
Machhapuchre - morning 10.10.2008

Machhapuchre - morning 10.10.2008
 
Annapurna South - morning 10.10.2008

Annapurna South - morning 10.10.2008
Annapurna I - morning 10.10.2008

Annapurna I - morning 10.10.2008
Annapurna South - morning 10.10.2008

Annapurna South - morning 10.10.2008
 
Annapurna I - morning 10.10.2008

Annapurna I - morning 10.10.2008
Morning in A.B.C. - 10.10.2008

Morning in A.B.C. - 10.10.2008
Morning in A.B.C. - 10.10.2008

Morning in A.B.C. - 10.10.2008
 
Honziiik and Annapurna I - 10.10.2008

Honziiik and Annapurna I - 10.10.2008
Leaving A.B.C. - 10.10.2008

Leaving A.B.C. - 10.10.2008
Leaving A.B.C. - 10.10.2008

Leaving A.B.C. - 10.10.2008
 
A.B.C. - Sinuwa - 10.10.2008

A.B.C. - Sinuwa - 10.10.2008
A.B.C. - Sinuwa - 10.10.2008

A.B.C. - Sinuwa - 10.10.2008
A.B.C. - Sinuwa - 10.10.2008

A.B.C. - Sinuwa - 10.10.2008
 
A.B.C. - Sinuwa - 10.10.2008

A.B.C. - Sinuwa - 10.10.2008
Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008

Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008
Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008

Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008
 
Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008

Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008
Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008

Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008
Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008

Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008
 
Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008

Sinuwa - Syauli Bazar - 11.10.2008
Syauli Bazar - Naya Pul - 12.10.2008

Syauli Bazar - Naya Pul - 12.10.2008
Syauli Bazar - Naya Pul - 12.10.2008

Syauli Bazar - Naya Pul - 12.10.2008
 
This is the end :-)

This is the end :-)
   

Webdesign by Honziiik